Konkurs na nazwę galerii

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ GALERII
w Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Organizatorem konkursu na nazwę galerii  jest Regionalna Akademia Twórczej
Przedsiębiorczości w Skierniewicach.
§2. Celem konkursu jest wybranie nazwy dla galerii, złożonych z 3 sal wystawienniczych oraz  nagrodzenie osoby,
która w okresie od 13.10.2012 r. do 13.11.2012 r. przedstawi najciekawszą propozycję nazwy.
§3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które do dnia 13.11.2012 r. prześlą listownie,
pocztą elektroniczną lub dostarczą osobiście do siedziby RATP propozycję nazwy galerii.
§4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej

WARUNKI KONKURSU
§5. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.10.2012 r. i trwa do dnia 13.11.2012 r.
§6. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest przesłanie propozycji nazwy wraz
z uzasadnieniem oraz danymi autora:
1. pocztą na adres Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice,
z dopiskiem na kopercie „ konkurs na nazwę galerii”.  Decyduje data wpłynięcia pracy konkursowej do Organizatora.
2. drogą e-mailową na adres [email protected]
3. lub osobiście do siedziby RATP, ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice.
§7. Wyboru nazwy dokona Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli RATP, MCK oraz Wydziału Kultury,
Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miasta Skierniewice.
§8. Prace oceniane będą  zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Oryginalność
2. Łatwość skojarzenia i zapamiętywania
§9. W przypadku, gdy wybraną przez Komisję Konkursową propozycję nazwy dla galerii przedstawi więcej niż jedna osoba,
decyduje data stempla pocztowego, a w wypadku tej samej daty zwycięzca
zostanie wyłoniony w drodze losowania.
§10. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzcy.

NAGRODA
§11. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.
§12. Nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową
§13. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 16.11.2012 r. na stronie internetowej RATP (www.akademia.cekis.pl)
oraz na stronie MCK (www.mckskierniewice.pl)
§14. Laureat konkursu zostanie zaproszony do odebrania nagrody w uzgodnionym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
§16. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
§17. Zwycięzca konkursu zgadza się w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie swoich danych
(imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania) na stronie internetowej RATP i MCK, a także w innych środkach przekazu.
§18. Autor nagrodzonej pracy zrzeka się praw autorskich na rzecz Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości.
§19. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
§20. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§21. Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

 

Dziękujemy za udział w konkursie na nazwę galerii w RATP .

Jednocześnie informujemy, że konkurs nie został rozstrzygnięty. 

Komisja  Konkursowa, po zapoznaniu się z przesłanymi propozycjami,

zgodnie z paragrafem 10 regulaminu konkursu na nazwę galerii, 

nie wyłoniła zwycięzcy. Żadna z nadesłanych propozycji

w pełni nie odpowiadała  wymaganym kryteriom.