Łowicz

Ważniejsze daty z dziejów Łowicza

1136 r. Pierwsza wzmianka źródło o Łowiczu w bulli gwarancyjnej papieża Innocenta II potwierdzająca prawa arcybiskupów gnieźnieńskich do okolicznych ziem, sytuując Łowicz jako główny ich ośrodek, przypuszczalnie o charakterze grodowym.

1214 – 1215 r. Wydanie w Wolborzu dokumentu zatwierdzającego dotychczasowe prawa kościoła gnieźnieńskiego do dóbr łowickich i grodu.

1242 r. Wydanie przez księcia Konrada mazowieckiego tzw. „wielkiego przywileju”, w którym dobra łowickie nazwano castellania (kasztelanią), ale sam Łowicz był określany jako villa (wieś), mimo że znajdywał się już tutaj mansio (dwór arcybiskupi).

1262 r. Najazd Litwinów, na skutek którego „Łowicz wraz z kościołem i dworem został złupiony i podpalony”.

1298 r. Jeszcze przed tym rokiem Łowicz uzyskuje prawa lokalne, wydany wówczas przez księcia płockiego Bolesława II przywilej dla arcybiskupa Jakuba Świnki, wedle którego miał prawo do bicia własnej monety w mieście i kasztelanii łowickiej.

1355 r. Rozpoczęcie budowy zamku, który później stał się ośrodkiem dyspozycyjnym dla dóbr arcybiskupich obejmujących około 150 wsi i dwa miasta.

1398 r. Nadanie Łowiczowi przez króla Władysława II Jagiełłę przywileju solnego, dzięki któremu mieszkańcy mogli kupować sól z żup Wieliczki i Bochni po niższej cenie.

1433 r. Powstanie fundacji kapituły łowickiej przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, dokonana przez arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca. Miasto staje się prężnym centrum życia religijnego.

1424 r. Kupcy łowiccy uzyskują, nadane im przez króla Władysława Jagiełłę, uprawienia do handlu w całym kraju bez opłaty cła i targowego.

1519 r. Nadanie mieszczanom łowickim prawa do wpłacania tylko połowy podatków publicznych do skarbca koronowego, a także miasto uzyskało prawo organizowania w ciągu roku ośmiu jarmarków.

Początek XVI w. Przebudowa zamku arcybiskupiego. Z gotyckiej budowli nabiera on okazałego, renesansowego kształtu.

1562 r. Rozpoczęcie urzędowania konsystorza generalnego archidiecezji. Zamek staje się miejscem narad najwyższych dostojników Kościoła i państwa.

1572 r. Od tego roku, w okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta, Łowicz pełnił funkcję drugiej stolicy Rzeczypospolitej, ponieważ to właśnie w nim rezydował Interrex, którego rola przypadała prymasowi Polski.

1655 r. Zniszczenie zamku oraz dużej części zabudowy miejskiej podczas najazdy szwedzkiego.

1668 r. Powstanie w Łowiczu jednego z pierwszych w Polsce kolegiów pijarskich.

1689 r. Próba odbudowy zamku przez kardynała Michała Radziejowskiego.

1781 r. Dzięki staraniom prymasa Antoniego Ostrowskiego Łowicz staje się siedzibą drugiego w archidiecezji biskupa sufragana.

1782 r. Wybudowanie domu i szpitala księży emerytów.

1793 r. II rozbiór Polski, w wyniku którego Łowicz trafia pod panowanie pruskie.

1796 r. Kres rządów arcybiskupich spowodowany drugim rozbiorem Polski, kiedy to dobra dawnej kasztelanii Księstwa Łowickiego zostały skonfiskowane przez władze pruskie.

1807 r. Łowicz wchodzi w skład utworzonego w wyniku wojen napoleońskich Księstwa Warszawskiego.

1815 r. Łowicz znajduje się w granicach Królestwa Polskiego.

4 lipca 1820 r. nadanie przez cara Aleksandra I dóbr łowickich prymasów w wieczyste użytkowanie swojemu bratu, Wielkiemu Księciu Konstantemu.

20 lipca 1820 r. nadanie Joannie Grudzińskiej tytułu Księżnej Łowickiej.

1822 r. Ustalenie formalnych granic zewnętrznych księstwa łowickiego.

1838 r. Przekształcenie oczynszowanych ziem Księstwa Łowickiego na własność rządową, podlegającą Ministerstwu Dworu Cesarskiego w Petersburgu i nadzorowanymi przez Zarząd w Łyszkowicach.

1845 r. Otwarcie linii kolejowej łączącej Warszawę i Skierniewice umożliwia Łowiczowi powrót do dawnej świetności.

1858 r. Pierwsza wystawa rolnicza.

1859 r. Druga wystawa rolnicza.

1861 r. Wybudowanie w Łowiczu stacji kolejowej.

1907 r. Rozpoczęcie działalności Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych.

1908 r. Otwarcie Muzeum Ziemi Łowickiej.

1911 r. Wydanie pierwszego numeru tygodnika „Łowiczanin” pod redakcją Karola Rybackiego.

Okres II wojny światowej Poważne zniszczenia miasta. Zmniejszenie liczby ludności na skutek wojny wynosi 35%.

Od 9 do 18-22 września 1939 r. W pobliżu Łowicza odbywa się największa bitwa kampanii wrześniowej, znana jako bitwa nad Bzurą.

1942 r. Wymordowanie Żydów łowickich więzionych w getcie.

17 stycznia 1945 r. Koniec okupacji niemieckiej, wejście wojsk radzieckich do Łowicza.

1975 – 1998 Łowicz wchodzi w skład województwa skierniewickiego

25 marca 1992 r. Ustanowienie Łowicza bullą papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”.

1992 r. Otwarcie Wyższego Seminarium duchownego

1993 r. Powstanie kolejnej uczelni w mieście – Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej.

1998 – do dziś Łowicz wchodzi w skład województwa łódzkiego.

14 czerwca 1999 r. Odwiedzenie Łowicza przez papieża Jana Pawła II i nadanie katedrze łowickiej tytułu bazyliki mniejszej.