Alojzy Orszulik

Alojzy Orszulik Ur. 1928

Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej. W 1948 r. wstąpił do Małego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Palloty­ni) w Chełmie nad Wisłą. W 1951 r. został przyjęty do nowicjatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowicach Śląskich. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1952- 58 w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie k. Warszawy, gdzie przyjął święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

W latach 1958 – 1961 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując licencjat i magisterium. Od 1961 r. prowa­dzi wykłady z zakresu prawa kanoniczne­go w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Rok później zostaje skiero­wany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. W 1968 r. Konferencja Plenarna Episkopatu powołuje go na stanowisko kierownika Biura Prasowego Episkopatu Polski.

W latach 1971-73 prowadzi rozmo­wy z władzami państwowymi związane z wykonaniem ustawy z 1971 r. o uwła­szczeniu Kościoła na Ziemiach Zacho­dnich i Północnych. Od tego czasu wspomaga Sekretarza Episkopatu w prowadzeniu rozmów z przedstawicielami władz państwowych w sprawach dotyczą­cych stosunków między Kościołem a Państwem.

Od 1980 r. jest członkiem sekreta­rzem Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski. W 1989 r. mianowany biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej.

25 marca 1992 r. mianowany Biskupem Łowickim..

Publikuje m.in. “Spis duchowień­stwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce” (współautor), „Kościół katolicki w Polsce” (współautor) oraz artykuły w “Niedzieli” “Tygodniku Powszechnym”, “Przeglądzie Katolickim”.

Pobyt bp Alojzego Orszulika w Łowiczu, to piękna karta w dziejach miasta. Jego zasługi w dziele ratowania i odnowy powierzonego mu dziedzictwa kulturalnego, rozwoju miejscowego szkolnictwa wyższego oraz zaproszenie Ojca Świętego, są nie do przecenienia. Nawiązują do najlepszych tadycji i historii Łowicza – miasta prymasów.