Zygmunt Pągowski

Zygmunt Pągowski 1905 – 1974

Lekarz humanista z Łowicza. Wychowanek męskiego Gimnazjum im. ks. J. Poniatow­skiego w Łowiczu. Sam uzdolniony plastycznie, wcześnie uległ urokowi sztuki i postaci Stanisława Noakowskiego, wychowanka łowickiej Szkoły Realnej z okresu niewoli. Dwie prelekcje wygłoszone przez Noakowskiego w Łowiczu spowodo­wały, że zainteresowania Pągowskiego zwróciły się odtąd zdecydowanie w kierunku architektury. Widząc w Noakowskim wzorzec osobowy dla siebie, wstąpił na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, której niestety nie ukończył. Uzdolnienia manualne, względy życiowe zdecydowały o przeniesieniu się do Akademii Stomatologicznej w Warszawie. Jako student czuł się nadal związany z rodzinnym miejscem, działając w Akade­mickim Kole Łowiczan. Dyplom lekarza stomatologa otrzymał w 1933 r. W tym czasie zaczął gromadzić książki, przedmioty o wartości historycznej i artystycznej, dawną porcelanę. Pisywał do miejscowej prasy, czynny był w oddziale Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego duszą była A. Chmielińska. Był także członkiem Związku Propagandy Ziemi Łowickiej, doradcą artystycznym spółdzielni „Zdobnictwo Ludowe” i człon­kiem Koła Wychowanków Szkół Średnich.

W czasie wojny był jeńcem stalagu w Keisersteinbruch w Dolnej Austrii. Z tego okresu pochodzi wiele rysunków Pągow­skiego. Po wojnie w latach 1946 – 1970 zapełnił rysunkami 17 zeszytów. Był to plon odwiedzenia 118 miejscowości przeważnie z terenu Ziem Odzyskanych. Równolegle powiększały się zbiory Pągowskiego przede wszystkim drogą zakupów, wymiany a także jako dary od przyjaciół. Choć bibliofilstwo było mu najbliższe posiadł okazały zbiór dzieł sztuki, rzemiosła artyst, starodruków i lovicianów. Księgozbiór liczył ponad 3.000 pozycji, a kolekcja exlibrisów prawie 2.000.

Ze swego dorobku kolekcjonerskie­go czynił społeczny użytek. W samym tylko Łowiczu w latach 1957 – 1973 udostępnił swe zbiory publiczności na 10 wystawach. Był ponadto działaczem Koła Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu, członkiem Towarzy­stwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Książki w Warsza­wie i Lodzi