REGULAMIN KONKURSU PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA

„Pamięć nieustająca”

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Historyczny

pod patronatem Prezydenta Polski

 Bronisława Komorowskiego

.

Miejski Ośrodek Kultury i Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Historycznym pt: „Pamięć nieustająca”. Konkurs skierowany jest  do młodych, ambitnych ludzi, których zainteresowania wybiegają poza wiedzę przyswajaną w ramach edukacji szkolnej.

.

Organizatorem 3 już edycji jest Fundacja „Ostoja przy Wiśle”. Koordynatorem konkursu na terenie miasta Skierniewice z ramienia Fundacji jest dziennikarz i publicysta, Andrzej Smyczek.

.

Prace konkursowe powinny nawiązywać do wydarzeń z historii „małej ojczyzny” – regionu, miasta, w odniesieniu do wydarzeń historycznych z ostatniego stulecia.

.

Do udziału w konkursie można zgłosić następujące formy: reportaż, opowiadanie, wspomnienia, wywiady, fotografie, scenariusz teatralny lub filmowy, film.

.

Laureaci otrzymają wartościowe nagrody.

.

W związku z krótkim terminem istnieje możliwość zgłaszania się do udziału w konkursie do końca grudnia 2014r.

.

REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM „PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA”
adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce

.

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Ostoja przy Wiśle” z siedzibą w Tarnowie 41, 08-470 Wilga.

2. Konkurs rozpoczął się 14 września 2014 r. i kończy się galą rozdania nagród w listopadzie 2015 w przededniu Święta Niepodległości.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawiadomienie Fundacji poprzez wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem poczty e-mail formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.pamiecnieustajaca.pl o przystąpieniu do konkursu do dnia 15 grudnia 2014r.

4. Zgłoszenia szkół i uczniów, zdecydowanych na udział w konkursie, należy dokonać, wypełniając formularz, dostępny w na stronie konkursu www.pamiecnieustajaca.pl, który należy przesłać do Fundacji za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

5. Uczniowie, których szkoły nie uczestniczą w konkursie, mogą zgłaszać się samodzielnie, jeśli utworzą grupę przynajmniej trzyosobową.

6. Fundacja do dnia 15 stycznia 2015 r. prześle na adres szkoły, z której otrzymała formularze zgłoszeniowe, egzemplarze księgi Pamięć nieustająca – po jednym na każdych 4 uczestników konkursu.

7. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 4 osobowych.

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.

9. Przygotowane prace konkursowe należy przesłać adres pocztowy Fundacji:
Tarnów41, 08-470 Wilga lub adres poczty e-mail: [email protected].
Dyrekcja szkoły może je zbiorowo przekazać do siedziby Fundacji. Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 30 marca 2015 r.
Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.

10. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Fundacji. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja może odstąpić od tego postanowienia.

11. Na pracach należy umieścić drukiem informacje o autorze/autorach: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwa i adres szkoły. Prace bez informacji o autorze będą dyskwalifikowane.

12. Uczestnicy, którzy indywidualnie przesyłają swoje prace do Fundacji powinni ponadto podać swój adres zamieszkania.

13. Nie ogranicza się objętości przygotowanej wypowiedzi.

14. Uczestnicy konkursu wybierają dowolną, najbardziej im odpowiadającą, formę wypowiedzi:
a) reportaż
b) wiersz (prosimy o przesłanie czterech utworów autora, w tym jednego ściśle powiązanego z tematyką konkursu)
c) opowiadanie
d) opracowanie wspomnień lub dokumentów rodzinnych lub dowolnych relacji ze swoich „małych Ojczyzn”
e) scenariusz teatralny lub filmowy
f) fotografię lub całą serię (wykonaną samodzielnie lub znalezioną w rodzinnym archiwum); fotografie archiwalne powinny zostać opatrzone autorskim komentarzem
g) film, opatrzony autorskim komentarzem

15. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest odniesienie się w niej do ostatniego stulecia historii Polski oraz tematyczne nawiązywanie do wydarzeń historii regionu, Małej Ojczyzny. Inspiracją dla prac jest księga Pamięć nieustająca oraz wydarzenia, mające miejsce na Placu Piłsudskiego w Warszawie na przełomie ostatnich stu lat.

16. Prace oceniać będzie 7-osobowe Jury Konkursowe w składzie, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Konkursu do 15 kwietnia 2015 r.

17. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.

18. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 2 czerwca 2015 r.

19. Przyznane zostaną główne nagrody:
– dla szkoły, z której wyłoni się największa liczba prac nagrodzonych;
– dla uczestników, których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne,
nowatorskie. Nawiązujące tematyką do historii Polski, regionu, wybranego miejsca lub postaci etc.
Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

20. Przewidziane są również specjalne nagrody dla nauczycieli za efekty w prowadzeniu konkursu wraz z zaproszeniem do współpracy przy redakcji książek, będących pokłosiem konkursu.

21. Jury może dodatkowo przyznać nagrody specjalne, za prace szczególnie cenne.

22. Uczestnik konkursu, jego rodzice lub opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

23. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem Uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację jego pracy.