Jan Wegner

Jan Wegner 1909 – 1995

Historyk, literat, długoletni kurator muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Był wychowankiem łowickiego Gimnazjum im. Ks. J. Poniatowskiego i szkoły śre­dniej. Po studiach na Wydziale Humani­stycznym Uniwersytetu Warszawskiego związał swe losy życiowe z Łowiczem, wnosząc istotny wkład w rozwój kultury swego środowiska.

Tytuł doktora filozofii przyniosła mu rozprawa “Szwedzi w Warszawie 1655- 1657” z r. 1936. Rok wcześniej przyjął posadę nauczyciela historii i geografii w gimnazjum, którego był wychowankiem.

Dr Jan Wegner realia programu nauczania łączył z wszczepianiem uczniom zaintere­sowań regionalnych. Należało to wówczas do poczynań prekursorskich.

Po katastrofie wrześniowej przewo­dniczył komisji powiatowej Polskiego Czerwonego Krzyża opieki nad mogiłami żołnierzy polskich. Zaangażował się jednocześnie do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Zbrojnej i tajnego nauczania w Łowiczu. Kres temu położyło aresztowanie przez gestapo w 1941 r. i 3-miesięczne więzienie na Pawiaku.

Po tzw. wyzwoleniu podjął ponow­nie pracę nauczycielską i obowiązki kustosza oddziału Muzeum Narodowego w Nieborowie i Arkadii.

Poczynając od lat studenckich, Jan Wegner brał żywy udział w pracy społecz­nej w środowisku łowickim. Długi jest rejestr jego inicjatyw kulturalnych. Jak zauważył prof. Lorentz „potrafił ze wszyst­kimi znaleźć wspólny język, spokojnie opanować trudne sytuacje, był zawsze dla wszystkich prawdziwie życzliwf.

Spod jego pióra wychodzą dziesiątki artykułów o dziejach, ludziach i sprawach Łowicza, Nieborowa i Arkadii. Z wielkim zaangażowaniem przewodniczy pracom Rady Naukowej Stacji Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu od chwili powstania w 1977 r. Cechą uderza­jącą w osobowości Jana Wegnera była jego imponująca pracowitość. To ona pozwoliła mu znaleźć czas na pracę naukową i społeczną na marginesie intensywnych zajęć zawodowych.